K ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTNÉHO A SPRÁVNÉHO POSTUPU PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ VAD ZBOŽÍ A VAD POTISKŮ JE VYDÁVÁN TENTO REKLAMAČNÍ ŘÁD, KTERÝ UPRAVUJE VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ VAD ZBOŽÍ VE FIRMĚ BARBATUS S.R.O., DIČ: CZ29261171 (DÁLE JEN PRODÁVAJÍCÍ).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. 1. PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ ZA VADY, KTEROU MÁ ZBOŽÍ V OKAMŽIKU PŘEDÁNÍ KUPUJÍCÍMU NEBO V OKAMŽIKU PŘEDÁNÍ NEZÁVISLÉMU PŘEPRAVCI K DOPRAVĚ KE KUPUJÍCÍMU, POKUD JE KUPUJÍCÍM UPLATNĚNA VE LHŮTÁCH UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5. REKLAMAČNÍHO ŘÁDU. PO TUTO DOBU PRODÁVAJÍCÍ PŘEJÍMÁ ZÁRUKU ZA JAKOST ZBOŽÍ, TJ. ŽE DODANÉ ZBOŽÍ BUDE OD OKAMŽIKU PŘEDÁNÍ ZPŮSOBILÉ PRO POUŽITÍ KE SMLUVENÉMU, PŘÍP. JINAK OBVYKLÉMU ÚČELU NEBO ŽE SI ZACHOVÁ SMLUVENÉ ČI JINAK OBVYKLÉ VLASTNOSTI.

 

1. 2. VYSKYTNE LI SE U ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ VADA, MÁ ZÁKAZNÍK PRÁVO TUTO VADU REKLAMOVAT.

 

1. 3. VADOU SE ROZUMÍ ZMĚNA (VLASTNOSTI) ZBOŽÍ, JEJÍŽ PŘÍČINOU JE POUŽITÍ NEVHODNÉHO NEBO NEKVALITNÍHO MATERIÁLU, NEDODRŽENÍ TECHNOLOGIE NEBO NEVHODNÁ TECHNOLOGIE, POPŘÍPADĚ NEVHODNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

 

1. 4. ZA VADU NELZE POVAŽOVAT ZMĚNU (VLASTNOSTI) ZBOŽÍ, KTERÁ VZNIKLA V PRŮBĚHU ZÁRUČNÍ DOBY V DŮSLEDKU JEHO OPOTŘEBENÍ, NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ, NEDOSTATEČNÉ NEBO NEVHODNÉ ÚDRŽBY, V DŮSLEDKU PŘIROZENÝCH ZMĚN MATERIÁLŮ, Z NICHŽ JE ZBOŽÍ VYROBENO, V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLIV POŠKOZENÍ UŽIVATELEM ČI TŘETÍ OSOBOU NEBO JINÉHO NESPRÁVNÉHO ZÁSAHU.

 

2. POVINNOST KUPUJÍCÍHO

 

2. 1. KUPUJÍCÍ JE POVINEN UPLATNIT (REKLAMOVAT) U PRODÁVAJÍCÍHO VEŠKERÉ VADY BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU VE LHŮTÁCH STANOVENÝCH VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI A DODACÍMI PODMÍNKAMI PRODÁVAJÍCÍHO A ČL. 1. 1., 2.3. A 5. 1. REKLAMAČNÍHO ŘÁDU A ZPŮSOBEM UVEDENÝM V TOMTO REKLAMAČNÍM ŘÁDU.

 

2. 2. KUPUJÍCÍ JE POVINEN IHNED PO PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD DOPRAVCE ZÁSILKU ZKONTROLOVAT, NEBYLA-LI POŠKOZENA. ZJEVNÉ POŠKOZENÍ ZÁSILKY MUSÍ BÝT REKLAMOVÁNO DOPRAVCI PÍSEMNĚ V OKAMŽIKU DORUČENÍ. KUPUJÍCÍ TEDY V OKAMŽIKU DORUČENÍ ZAPÍŠE REKLAMACI DO PŘEPRAVNÍHO (PRŮVODNÍHO) DOKUMENTU DOPRAVCE, ČI ZÁPISU O ŠKODĚ. JEDNÁ-LI SE O ZJEVNÉ POŠKOZENÍ ZÁSILKY, NEMUSÍ KUPUJÍCÍ ZÁSILKU OD DOPRAVCE PŘEVZÍT.

 

2. 3. NENÍ-LI POŠKOZENÍ ZÁSILKY PŘI PŘEDÁNÍ ZJEVNÉ, JE KUPUJÍCÍ POVINEN PÍSEMNĚ PRODÁVAJÍCÍMU OZNÁMIT NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE: NÁZEV A ADRESU KUPUJÍCÍHO, ČÍSLO PŘEPRAVNÍ ZÁSILKY, POPIS POŠKOZENÍ ZBOŽÍ A FOTODOKUMENTACI ŠKODY (OBAL, ZBOŽÍ). TOTO PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ MUSÍ KUPUJÍCÍ ZASLAT PRODÁVAJÍCÍMU NEJPOZDĚJI DO 7 DNŮ PO DORUČENÍ ZÁSILKY. PRO PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ MŮŽETE VYUŽÍT TENTO REKLAMAČNÍ LIST.

 

3. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

 

3. 1. JE-LI DODÁNÍM ZBOŽÍ S VADAMI PORUŠENA SMLOUVA PODSTATNÝM ZPŮSOBEM (§345 ODST. 2 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU) MŮŽE KUPUJÍCÍ:

 

- POŽADOVAT ODSTRANĚNÍ VAD DODÁNÍM OPRAVENÉHO NEBO NOVÉHO ZBOŽÍ ZA ZBOŽÍ VADNÉ

 - OPRAVU VADNÉHO POTISKU

 - POŽADOVAT PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY ZBOŽÍ NEBO POTISKU

 - ODSTOUPIT OD SMLOUVY V PŘEDMĚTU VADNÉHO PLNĚNÍ

 - POŽADOVAT DODÁNÍ CHYBĚJÍCÍHO ZBOŽÍ

 

3. 2. VOLBA MEZI VÝŠE UVEDENÝMI NÁROKY NÁLEŽÍ KUPUJÍCÍMU JEN V PŘÍPADĚ, ŽE JI OZNÁMÍ PRODÁVAJÍCÍMU VČAS VE VÝŠE UVEDENÉ LHŮTĚ SPOLEČNĚ S KOPIÍ DODACÍHO LISTU NEBO FAKTURY A S VADNÝM ZBOŽÍM V REKLAMOVANÉM MNOŽSTVÍ. UPLATNĚNÝ NÁROK NELZE BEZ SOUHLASU PRODÁVAJÍCÍHO MĚNIT.

 

3. 3. JE-LI DODÁNÍM ZBOŽÍ S VADAMI SMLOUVA PORUŠENA NEPODSTATNÝM ZPŮSOBEM, MŮŽE KUPUJÍCÍ:

 

- POŽADOVAT ODSTRANĚNÍ VAD ZBOŽÍ

 - POŽADOVAT DODÁNÍ CHYBĚJÍCÍHO ZBOŽÍ

 - POŽADOVAT PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB

 

3. 4. NÁROK Z VAD SE POVAŽUJE ZA ŘÁDNĚ UPLATNĚNÝ, JESTLIŽE JE REKLAMOVÁNO ZBOŽÍ KOMPLETNÍ, REKLAMACI NEBRÁNÍ OBECNÉ ZÁSADY HYGIENY A JSOU PÍSEMNĚ OZNÁMENY VŠECHNY ÚDAJE UVEDENÉ V ČL. 4. 2. REKLAMAČNÍHO ŘÁDU A PŘILOŽENY LISTINY DLE ČL. 3. 2. REKLAMAČNÍHO ŘÁDU.

 

4. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

4. 1. KUPUJÍCÍ UPLATŇUJE NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ (REKLAMUJE) U PRODÁVAJÍCÍHO V JEHO SÍDLE KOSTELANY NAD MORAVOU 170.

 

4. 2. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ (REKLAMACI) UPLATŇUJE KUPUJÍCÍ NA FORMULÁŘI PRODÁVAJÍCÍHO - „REKLAMAČNÍ LIST", PŘÍPADNĚ VE VLASTNÍM PÍSEMNÉM OZNÁMENÍ, KTERÉ BUDE OBSAHOVAT NEZBYTNÉ ÚDAJE REKLAMAČNÍHO LISTU:

 

- NÁZEV (JMÉNO) KUPUJÍCÍHO

 - MÍSTO PODNIKÁNÍ (PŘÍP. BYDLIŠTĚ U FYZICKÝCH PODNIKATELŮ)

 

- NÁZEV REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ, JEHO KATALOGOVÉ ČÍSLO, ČÍSLO FAKTURY NEBO DODACÍHO LISTU U PRODÁVAJÍCÍHO, DODANÉ MNOŽSTVÍ, CENU ZA JEDNOTKU, CENU CELKEM, ČÍSLO FAKTURY, DATUM PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

- POPIS VADY ZBOŽÍ

 - VOLBU NÁROKU Z VAD ZBOŽÍ

 - DATUM A PODPIS KUPUJÍCÍHO (PODNIKATELE NEBO JÍM POVĚŘENÉ OSOBY)

 - DATUM A PODPIS OBCHODNÍKA PRODÁVAJÍCÍHO NEBO JEHO VEDOUCÍHO, POTVRZUJÍCÍ PŘEVZETÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍHO K VYŘÍZENÍ

 

4.3. V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ UPLATŇUJE JINÝ REKLAMAČNÍ NÁROK NEŽ NA POSKYTNUTÍ SLEVY Z CENY PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB, PŘEDÁ SOUČASNĚ S REKLAMAČNÍM LISTEM PRODÁVAJÍCÍMU I PŘEDMĚTNÉ VADNÉ ZBOŽÍ V PLNÉM REKLAMOVANÉM MNOŽSTVÍ. REKLAMACE NEVRÁCENÉHO REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ NEMŮŽE BÝT UZNÁNA.

 

5. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VAD (REKLAMACE)

 

5. 1. VADY ZBOŽÍ, KTERÉ JSOU KUPUJÍCÍM ZJISTITELNÉ PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ (ZJEVNÉ VADY), JE KUPUJÍCÍ POVINEN UPLATNIT U PRODÁVAJÍCÍHO V DOBĚ:

 

- PŘI OSOBNÍM ODBĚRU NEJPOZDĚJI DO 7 – MI DNŮ ODE DNE PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 - PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ NEZÁVISLÝM DOPRAVCEM NEJPOZDĚJI DO 7 – MI DNŮ PO PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘIČEMŽ PRO SPLNĚNÍ STANOVENÉHO TERMÍNU JE PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE ZASLANÉ POŠTOU ROZHODNÉ DATUM POŠTOVNÍHO RAZÍTKA NA ZÁSILCE

 

5. 2. SKRYTÉ VADY ZBOŽÍ, KTERÉ SE STANOU ZJEVNÝMI AŽ PO PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, JE KUPUJÍCÍ POVINEN UPLATNIT U PRODÁVAJÍCÍHO IHNED POTÉ, CO JE ZJISTÍ, POKUD SE TAKOVÁ VADA PROJEVÍ V DOBĚ DO 12 MĚSÍCŮ PO PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU.

 

5. 3. PŘÍPADNÉ PRODLENÍ PŘI POKRAČUJÍCÍM UŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ MŮŽE ZAPŘÍČINIT PROHLOUBENÍ VADY, ZNEHODNOCENÍ ZBOŽÍ A MŮŽE BÝT DŮVODEM ODMÍTNUTÍ REKLAMACE.

 

5. 4. DOBA OD UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY AŽ DO DOBY, KDY KUPUJÍCÍ PO SKONČENÍ OPRAVY BYL POVINEN VĚC PŘEVZÍT, SE DO ZÁRUČNÍ DOBY NEPOČÍTÁ. JE-LI VÝSLEDKEM REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ VÝMĚNA REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ, ZAČNE BĚŽET ZÁRUČNÍ DOBA ZNOVU OD PŘEVZETÍ NOVÉHO ZBOŽÍ. PŘI VÝMĚNĚ VADNÉHO ZBOŽÍ ČI JEHO ČÁSTI SE VZTAHUJE NOVÁ ZÁRUČNÍ DOBA POUZE NA VYMĚNĚNÉ ZBOŽÍ PŘÍPADNĚ JEHO ČÁST.

 

5. 5. ZÁRUČNÍ DOBU NELZE ZAMĚŇOVAT S ŽIVOTNOSTÍ ZBOŽÍ, TJ. DOBOU, PO KTEROU PŘI SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ A SPRÁVNÉM OŠETŘOVÁNÍ VČETNĚ ÚDRŽBY MŮŽE ZBOŽÍ VZHLEDEM KE SVÝM VLASTNOSTEM, DANÉMU ÚČELU A ROZDÍLNOSTI V INTENZITĚ JEHO UŽÍVÁNÍ VYDRŽET.

 

5. 6. OPOMINE-LI KUPUJÍCÍ OZNÁMIT REKLAMACI VE VÝŠE UVEDENÝCH LHŮTÁCH, NEBO NEJSOU-LI PRODÁVAJÍCÍMU ZASLÁNY DOSTATEČNÉ PODKLADY K REKLAMACI, ZANIKAJÍ VŠECHNY NÁROKY KUPUJÍCÍHO VŮČI PRODÁVAJÍCÍMU.

 

6. LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

6. 1. PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE JE STANOVENA LHŮTA 2 MĚSÍCE ODE DNE JEJÍHO DORUČENÍ PRODÁVAJÍCÍMU. TATO LHŮTA SE PRODLUŽUJE U VAD ODSTRANITELNÝCH O DOBU, PO KTEROU BUDE VADA ODSTRAŇOVÁNA OPRAVOU U TŘETÍ STRANY, PŘÍPADNĚ U DODAVATELE ČI VÝROBCE ZBOŽÍ.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7. 1. SKUTEČNOSTI NEUPRAVENÉ TÍMTO REKLAMAČNÍM ŘÁDEM BUDOU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM, ŘEŠENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V PLATNÉM ZNĚNÍ.

7.2. ZÁRUČNÍ DOBA NA SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ PRO

       -SPOTŘEBITELE JE 24 MĚSÍCŮ OD DATA POŘÍZENÍ-VYSTAVENÍ FAKTURY PRODEJCEM

       -PODNIKATELE (IČ) JE 6 MĚSÍCŮ OD DATA POŘÍZENÍ-VYSTAVENÍ FAKTURY PRODEJCEM

 

7. 3. TENTO REKLAMAČNÍ ŘÁD NABÝVÁ ÚČINNOSTI DNEM 1. 12. 2010.

Poslední revize provedena 11.1.2016

 

 Co dělat když...

… dodávka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem (obdrželi jste jiné zboží, v dodávce něco chybí)

Kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře, kde uveďte číslo nákupního dokladu, své jméno, přímý kontakt na Vás a popis problému s dodaným zbožím. V pracovní dny Vás budeme kontaktovat nejpozději následující pracovní den.

… je dodávka mechanicky poškozena (zjistíte mechanické poškození některého z produktů)

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem Barbatus s.r.o., příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Česká Pošta

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, či odchodu z pobočky pošty, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání nahlášením všech podrobností o škodě pomocí kontaktního formuláře (uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe a fotodokumentaci poškozeného balíku). Náš pracovník vyřizující škody Vás bude do 24 hodin informovat o dalším postupu.

Geis Parcel

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, je potřeba reklamaci nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí pomocí kontaktního formuláře.

Obratem budete kontaktováni pracovníkem, který vyřizuje škody, ohledně zaslání potřebných náležitostí včetně fotografií poškozeného zboží. Při nenahlášení škody do 2 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

V případě, není-li zapsána výhrada v protokolu přepravce ohledně poškozeného obalu či zboží, je bráno, že bylo zboží převzato nepoškozené a zákazník se vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

Poškozené zboží nesmí být používáno!

 

… je zboží vadné a vy jej potřebujete reklamovat

Jak postupovat při zadání reklamace zjistíte zde.

Doporučujeme!

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačen KÓD VÝROBKU a ČÍSLO FAKTURY, pod kterým je vadné zboží evidováno. Pokud v jednom balíku bude více reklamovaného zboží, je nutné zřetelně označit číslem jak jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku, tak i všechna čísla zřetelně uvést na balíku. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány.

Upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Barbatus s.r.o.. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána.